علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

پرداختن به علوم دینی، ورزشی ،سیاسی و مذهبی تؤام با بصیرت

علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

پرداختن به علوم دینی، ورزشی ،سیاسی و مذهبی تؤام با بصیرت

علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

سلام
مبارزه تنها به زد و خورد خیابانی منتهی نمیشود،گاه با به چالش کشیدن افراد وارد عرصه ی مبارزاتی‌ای جدید میشویم!
مبارزه میتواند ورزشی،علمی،سیاسی و حتی فرهنگی باشد.
"روح سالم در جسم سالم است"
منتظر نظر دوستان هستیم.
یا علی.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۱۵ دی ۹۷، ۱۰:۲۴ - حمدان مقدم
    احسنت
  • ۱۶ آذر ۹۷، ۰۰:۱۰ - جناب قدح
    سلام :)
نویسندگان

"آموزش های مخفی" مجموعه ای ازکلاسها وکنفرانس های ارائه شده توسط موریهه یوشیبا می باشد .

اودر سال 1969 ما راترک گفت . به مناسبت چهلمین سالگرد فوت پایه گذار آی کی دو... انتشارات بودو و یودانشا اثری درخصوص آموزس های مخفی استاد چاپ می کنند.آموزش هایی که مختص شاگردان نزدیکش بودبه واسطه این اثرکه متشکل از متون مختلف است . این فرصت به مادست داد تابه جوهر واصل آی کی دو نفوذ کنیم ورموز آن رادریابیم. خلاصه های یک کنفرانس ارائه شده در سال 1959 توسط او سنسی .

درآی کی دو مابرای پیروز شدن به هم ضربه نمی زنیم وباهم نمی جنگیم . ما پیروز می شویم بدون اینکه مبارزه کنیم . این به اصل عدم مقاومت مربوط می شود. این پیروز شدن برخوداست. کسب پیروزی باانجام ماموریت خود در زندگی ، آی کی دو اجراکردن ماساکاتسو آگاتسوکاتسوهایابی است برای پیشروی درمسیر جهانی . شماباید این اصل را اجراکنید وآنقدرآن رابه کارگیرید تا به خوبی درونی وواقعیت ذاتی خودآگاهی یابید. درآی کی دو ماهرگز حمله نمی کنیم . یک حمله فقط ثابت میکند که شما به پیروزی مطمئن نیستید، واین یعنی که شما قبلاً ازنظر روحی شکست خورده اید. درآی کی دو ماهرگز حریف را به صورت غیر طبیعی وغیرمعمول تحت فشار قرارنمی دهیم .ازقدرت کنترل نشده حمله استفاده کنید واین خشونت رابه مهاجم برگردانید ؛ بگذارید او باعملکرد خودش زمین بخورد. متدهای ظریف کی (چی) بدن وفکر رابرای هدایت آن به کارگیرید .هر قدرحمله خشن تر ونابخردانه ترباشد، کنترل نمودن آن آسان تراست.ماپیروز می شویم زیرا ما مبارزه نمی کنیم،این اصل وجوهره آی کی دو است، ارزش بی نهایت ماساکاتسوآگاتسوکاتسوهایابی.

درآی کی دو درمدت اجرا، مابیشتربرروی پیشرفت کی متمرکز می شویم تابرکسب فرم های قراردادی . پیشرفت کی غایت واقعی تمرین است ( شینکن شوبو، یک مبارزه تاحد مرگ). درابتدا درهنرهای رزمی ، مبارزات تصنعی، رقابت های تدوین شده و مبارزات برنامه ریزی شده وجود نداشت. در یک مبارزه واقعی مساله مرگ یا زندگی درمیان است .اینکه بخواهیم دشمن رابه هرقیمتی وبه هرشیوه ای شکست دهیم یک اشتباه بزرگ است .کشتن یک انسان دیگر ، ازبدترین گناهان است.

درک کنید، تفکر کنیدوبازهم مطالعه کنید.

برای کسانی از شما که آی کی دو کار می کنند چه آرزویی دارم؟ می خواهم شماتوجه کنید به اینکه دنیا چگونه کار می کند، به صحبت های افراد دور اندیش توجه کنید .به نکات مثبتی که می توانیدکشف کنید توجه داشته باشید. درخودرابه روی واقعیت بازکنید. چشم خودرا به روی سرشت واقعی دنیابازکنید. چشم خودرابه روی فطرت خودبازکنید . درک کنید، تفکر کنید وعمل نمایید. اگربه طور مداوم اینگونه عمل کنید ، پیشرفت های دائمی خواهید داشت. جریان آب رامشاهده کنید که درته دره مارپیچ می رود. آب باتغییر شکل مداوم خود ، پیوسته در اطراف صخره ها درجریان است. حکمت جهان درکتابها گردآمده وبا مطالعه آنها ما می توانیم تکنیک های جدید خلق کنیم . وبه طبیعت بنگرید واز طبیعت واقعی آسمان وزمین درس بگیرید . درک کنید، تفکرکنیدوبازهم وبازهم مطالعه کنید.

بیهوده انتظار آینده را نکشید.

بعضی ها ادعامی کنند که من یک مدرس مذهب هستم . این بدین دلیل است که آنها خوب تعلیم ندیده اند . من مذهبی هستم اما مذهب را تدریس نمی کنم ، من به شما نشان می دهم که چگونه دربودو پیشرفت کنید . زمانی که مطالعه مذهبی داشتم (اوموتوکیو) به این جمله برخوردم ، درسه هزاردنیا تنها یک شکوفه درخت گوجه شکوفا می شودومن با خودم فکرمی کردم ،، بله متوجه ام. یک شکوفه درخت گوجه پنج گلبرگ دارد که سمبل پنج عنصرهستند. زمین، آب ، آتش ، باد وهوا در واقع شکوفه ظریف . دنیا رابه ماآموزش می دهد . اندیشه جهان را بر ما آشکار می سازد ،، اینچنین شد که درسنگی به روی من باز شد . من ازشکوفه گوجه یاد گرفتم که دنیا درسه بعدش ، آشکار، نهان وملکوتی ، یکی وتمام وکمال است . که هرچیز همانطورهست که بایدباشد.

گذشته وآینده اینجاهستند واکنون ، درزمان حال این کاررزمی راتمرین کنید.

صورت تان رابه شرق برگردانید، بااحترام تعظیم کنید وفریاد بزنید، باداکه خدای ابر قدرت مارا مشمول لطف ورحمت خود قرار دهند ، دراین لحظه قلب ازاحترام سرشارمی شود. آیا چیزی وجود خواهد داشت که شما بخواهید دربرابرآن بجنگید؟ درهردمی که برمی آورید. همه انسانها، هرشیئرا استنشاق کنید . بهشت جلوی چشمان شماظاهر خواهدشد . راه برترجلوی شما گسترده می شود. بیهوده انتظار آینده رانکشید. درحال ازلی باقی بمانید. درواقع همه رفتارهای روزمره ماازیک الهام الهی سرچشمه می گیرند.

چگونه خودرابایک حمله هماهنگ کنید...

اصول آسمان وزمین رابیابید، نهان را با آشکار درهم بیامیزید، از کنش متقابل آب وآتش ، یک بخش مکمل جسم وفکرتان رابسازید وآسمان ،زمین وانسانیت را به هم پیوند دهید. دست های شما باید از جنبش های جهانی الهام گرفته باشند .اجازه دهید جسم تان ازبالا به پایین درمعرض گرماونورقراربگیرد بدون آنکه کوچک ترین خروجی یا روزنه ای داشته باشد .هرگز به حریفتان فرصت ندهید شما راشکست دهند .یاد بگیرید که چگونه خودرا بایک حمله هماهنگ کنید. دربرابرهرزدوخوردی ، آرامش وتمرکز خودراحفظ نمایید. واقع بین باشید . در مسیرباقی بمانید. اینچنین رفتارکنید تاببینید که فوراً قادرخواهید بود کوچکترین حرکت حریفتان رامتوجه شوید. دشمنان خودرابه سوی بهترین راه هدایت کنید.

به عنوان مثال بگذارید حریفتان شمارا درمسیری بکشاند که دوست دارد . به سمت جلو، عقب، راست یاچپ ، به طورمناسبی خودرادرچپ یاراست هماهنگ کنید وپشت حمله موضع بگیرید . شما اکنون درموقعیت مرگ وزندگی قراردارید . حتی اگر 99درصد حمله حریف را دریافت نمایید ، همیشه راهی برای فرارکردن از آن وجود دارد. تکنیک های شماباید مثل برق سریع باشند . زمانی که تمرین می کنید همواره این را به خاطر بسپارید. بدین ترتیب شماقادرخواهیدبوددربرابرهرگونه حریف جاخالی بدهید. درسبک های هنرهای رزمی سنتی سه مفهوم وجوددارد : مفهوم سن (پیش بینی جسمی ) ،سن نوسن ( پیش بینی ذهنی وروحی )، گونوسن ( پیش بینی خودبه خودی ) ، امادرآی کی دو شما نباید به هرکدام ازاین مفاهیم به طورمجزابیندیشید . درواقع درآی کی دو هیچ اهمیتی ندارد که یک حریف اینجا باشدیا آنجا کافی است همان حرکاتی راکه درحین تمرین روزمره انجام می دهید، اجراکنید تاهمه چیزدربهترین شرایط باشد.

حرکت چرخشی اصل و مبنا است.

نحوه حرکت شماست که تکنیک را می آفریند. خودراباحریفتان هماهنگ کنید.همزمان بااو حرکت نمایید. یک باردیگر حرکاتی که شماهرروز انجام میدهید تاثیر خودرا دراجرای تکنیک ها نشان خواهندداد. همه اهمیت آی کی دو درهمین است. به وسیله آی کی دو هرکسی خیلی سریع قادرخواهدبود تابایک انگشت حریفش را کنترل نماید . سرشت نیروی انسانی را به صورت زیردرنظربگیرید : یک دایره فرضی رسم کنید ومرکز خودتان را به عنوان نقطه مرکزی درنظربگیرید . درداخل این دایره شمامی توانید حتی قویترین مهاجم را تحت کنترل درآورید. تازمانی که اودردایره شما باقی بماند شمامی توانید حتی بایک انگشت اوراناتوان سازید وحمله اوراکنترل کنید. همیشه درمرکز باقی بمانید . با ازدست دادن مرکز، شما کنترل را ازدست می دهید.

حرکت چرخشی اصل ومبناست. یک صلیب رادرداخل دایره تصورکنید. خود را درمرکز صلیب قراردهید وبگذارید پاهایتان بچرخند. یک گارد مثلثی را با پاهای خود تشکیل دهید. پای جلویی را متمرکز نگه دارید وروی پای عقبی بچرخید. درمدتی که حرکت می کنید خودرابه انرژی آسمان وزمین متصل کنید.

بودوی واقعی ودرست . هدفش نابود کردن حریف نیست .با بودو شما باید بتوانید باهماهنگ نمودن خود باحریف باواداشتن او به اینکه به میل خودش ازحمله صرفنظرکند. یک حمله را زیرکانه فروبنشانید. آی کی دو بودوی صحیح واقعی است. ما باید اندیشه هماهنگی رادرکاررزمی روزمرزه گسترش دهیم. هنگامی که حریف مچ شمارا می گیرد ، باجابجایی های پاها اورا هدایت کنید وبا دستان خوداورا به طرف زمین بکشانید.

بودو آموزش آسمان و زمین است.

برای اینکه تمرین برای شماسودمندباشد باید تکنیک هاراتاپایان اجراکنید، بدون آنکه تمرکزتان به هم بخورد یااینکه بدنتان راشل کنید . درطول اجام کاررزمی شما باید دقت کنید ودرکتان راازاصول لاینفک به سوی حرکات بدن انسان وروانشناسی انسان گسترش دهید. بودو آموزش آسمان وزمین است. مثلاً تصورکنیم شما توسط افرادی که نیزه دارند محاصره شده اید . حتی اگر آنها همزمان حمله کنند شما روی یک نفر تمرکز کنید . درزمان های گذشته جنگجویان این اشتباه راداشتند که برای جان سالم بدربردن ازاینگونه حملات، ازستون ها یاتنه درختان به عنوان سپر استفاده می کردند. سپرما همان عزم واراده مهاجمان است . بااجرای یک حرکت ایریمی – تنکان ( که شامل واردشدن وچرخیدن است) ازمحاصره سالم بیرون بیایید وحمله راخنثی کنید. تعداد مهاجمان هرقدر که باشد ما می توانیم از ایریمی – تنکان برای خنثی کردن حمله استفاده کنیم .

این جابجایی واین اصول رادر تمرین به کار گیرید وقتی گروهی از حریفان به سمت شما می آیند. آنهارا یک نفر در نظر بگیرید . یکی را ازمیان آنها مدنظر قراردهید تا به بقیه ضربه واردکنید . هیچ روزنه نفوذی راباقی نگذارید وتمرین را رها نکنید.

ذهن وجسم را به هم پیوند دهید وبا تکیه نمودن بر این مبنا ازهمین جا شروع کنید.این فرم تمرکز واقعی به شما کمک خواهد نمودتادرتکنیک های بسیاری پیشرفت کنید . تکنیک هایی که برمبنای اصول جهانی خواهند بود. شما باید درهرشرایطی یک رفتار ذهنی صحیح را حفظ نمایید. درطول تمرین نباید اجازه دهید با افکار بیهوده یا خودخواهانه حواستان پرت شود .زیرا ممکن است باعث شود که رفتاری نسنجیده از شما سر بزند.

درآی کی دو محدودیت وجود ندارد

پیشینیان معروف ما چراغ های خودرابه ما دادند . اما هرکس خودش باید راهش راباز کند . همه ی مذاهب بزرگ دنیا برپایه عشق گذاشته شده اند . همه اعتقادات ومراسم مذهبی مختلف تنها برمبنای یک واقعیت بنا نهاده شدند- عشق

در آی کی دو محدودیت وجود ندارد . من اکنون 76 سال دارم . با این حال به تمرین کردن ادامه میدهم . دوجوی ما هم آسمان است وهم زمین . نحوه کاررزمی حد ومرزندارد ، پایان ندارد. تمرین ، اجرای زندگی است . نمی توان محدودیت داشته باشد. به آی کی دو ایمان بیاورید . در آی کی دو پشتکار داشته باشید. آسمان وزمین را دوست بدارید. همه چیزرادوست داشته باشید. این رسالت ماست . غایت تمرین در آی کی دو

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی